Eucalipto

Fenólico 18 mm eucalipto 1220 mm x 2440 mm